Opći uvjeti poslovanja

Predmet općih uvjeta poslovanja centra EUDIALOG d.o.o.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se međusobni odnosi u vezi s pružanjem usluga između centra za strane jezike EUDIALOG (u daljem tekstu: Centar) i njegovih klijenata / poslovnih partnera / polaznika.

Prijave na tečaj stranog jezika ili ispit iz stranog jezika

Prijava na tečaj stranog jezika ili ispit iz stranog jezika vrši se isključivo pismenim putem, popunjavanjem prijavnog formulara na službenoj stranici Centra ili osobno u prostorijama Centra ili putem elektroničke pošte. Popunjavanjem prijave odnosno slanjem prijave putem e-pošte klijent se slaže s Općim uvjetima poslovanja Centra, koji se nalaze na službenoj stranici Centra. Nakon što klijent izvrši prijavu za ispit iz stranog jezika ili tečaj stranog jezika, od Centra dobiva pismenu potvrdu o prijavi putem e-pošte koju je naveo u prijavi. U potvrdi o prijavi nalazit će se osnovne informacije o tečaju ili ispitu. Klijent je dužan obavijestiti Centar ako dođe do promjene osobnih podataka (adresa, broj telefona, e-adresa). Prijava za ispit vrši se najkasnije 21 dan prije ispita. Kasnije prijave moguće su samo ako još ima slobodnog mjesta.

Minimalan broj prijavljenih, ustupanje mjesta i preuzimanje troškova tečaja ili ispita

Tečajevi i ispiti mogu se održati samo s minimalnim brojem prijavljenih klijenata. Ako na tečaju bude prijavljeno manje od minimalnog broja klijenata, Centar može smanjiti ponuđeni broj sati ili da ponuditi novu cijenu tečaja prilagođenu broju klijenata i broju sati. Minimalan broj klijenata može se razlikovati ovisno o ponuđenom tečaju. Ispiti se mogu održati samo s minimalnim brojem klijenata prijavljenih na određenu razinu ispita. Minimalan broj prijavljenih može se razlikovati ovisno o ponuđenom tečaju. Prijava na tečaj ili ispit može biti prebačena na treću osobu. U tom slučaju, treća osoba preuzima troškove tečaja ili ispita, kao i mjesto osobe koja joj je ustupila mjesto.

Uplate, odustajanje, povrat uplaćenih sredstava

Pristojba za tečaj uplaćuje se najkasnije 10 dana prije početka tečaja. Ako klijent vrši plaćanje tečaja na rate, potpisuje Prilog, u kojem su navedeni točni datumi dospijeća rata. Ako se klijent odjavi s tečaja u roku kraćem od 10 dana prije početka tečaja, Centar Dialog zadržava 50 % sredstava od ukupne pristojbe za tečaj. A ako se klijent odjavi nakon početka tečaja, Centar Dialog zadržava 100 % od ukupne takse za tečaj. Ako se klijent odjavi s tečaja, a potpisao je Prilog za plaćanje tečaja na rate, dužan je odmah nakon odjave uplatiti 100 % od ukupne pristojbe za tečaj. Pravovremena uplata pristojbe za tečaj uvjet je za pohađanje tečaja. Povrat uplaćene takse za tečaj vrši se samo u slučaju da tečaj ne bude održan. Ako klijent kasnije krene na tečaj, pristojba se ne umanjuje. Ako klijent ne uplati pristojbu za tečaj, Centar će angažirati službu za naplatu dugovanja.

Pristojba za ispit uplaćuje se najkasnije 3 dana nakon prijave ispita, odnosno najkasnije 21 dan prije termina ispita. Klijent koji se prijavljuje za ispit može, umjesto da uplati odmah cijeli iznos, uplatiti predujam čija visina ovisi o razini ispita, a ostatak pristojbe uplaćuje se 5 dana prije ispita. Centar ima pravo u slučaju otkazivanja ispita u roku kraćem od 21 dan, a u svrhu izmirenja nastalih administrativnih troškova zadržati uplaćeni predujam. Taj se predujam ne vraća kandidatu, neovisno o razlogu spriječenosti dolaska na ispit, jer rizik nedolaska na ispit snosi isključivo kandidat. To se odnosi na sve vrste otkazivanja, odnosno spriječenosti dolaska na ispit, neovisno o razlogu otkazivanja i spriječenosti.

Održavanje tečajeva i promjena programa tečajeva

Tijek i način održavanja tečajeva, kao i sami sadržaji, određuju se prilikom planiranja tečaja. Iste Centar može i promijeniti u svrhu kvalitetnijeg izvođenja nastave. Ako dođe do promjene predavača na tečaju (adekvatna zamjena) klijent nema pravo odustati od tečaja. Jedna nastavna jedinica (sat) u Centru traje 45 minuta. U cijenu tečaja nije uračunat materijal za učenje (udžbenici, rječnici, CD-ovi,…).

Odgovornost

Pohađanje naših tečajeva i ispita na vlastitu je odgovornost. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu, povrede, kvar ili krađu bilo koje vrste za vrijeme održavanja tečaja ili ispita.

PRAVILA HIGIJENE ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

U Centru smo poduzeli odgovarajuće mjere kako bismo osigurali Vaše stručno usavršavanje i daljnje obrazovanje, a svi polaznici dužni su poštivati sljedeća pravila:

Pojedinačni stolovi u svim prostorijama

Sve prostorije za tečajeve/ispite prilagođene su sigurnosnim razmacima koji se moraju poštovati. To znači da imate svoje, sigurno radno mjesto. Pored toga, osigurava se redovito provjetravanje prostorija za tečajeve/ispite.

Zaštita za usta i nos u cijeloj zgradi

Na hodnicima, u prostorijama za tečajeve/ispite i na otvorenim prostorima obavezno je nositi zaštitnu masku.

Higijena dišnih organa

Obratite pažnju na higijenu disanja! Kada kašljete ili kišete, usta i nos pokrijte savijenim laktom ili maramicom, a maramicu odmah bacite.

Održavajte minimalni razmak od 2 m

Molimo vas da se držite na sigurnoj udaljenosti od najmanje 2 metra kada radite u grupama, tijekom pauza, u hodnicima i na ulazu.

Operite i dezinficirajte ruke

Redovito perite ruke. Također smo za Vas osigurali sredstva za dezinfekciju na ulazu.

Izbjegavajte grupiranje

Također obratite pažnju na minimalnu udaljenost u prostorima za odmor, u prostorima za čekanje i na ulazu te izbjegavajte grupiranje.

Ponesite vlastitu kemijsku olovku

Molimo Vas da sa sobom ponesete kemijske olovke kojima ćete pisati na tečaju/ispitu.

Centar teži najvećoj mogućoj zaštiti polaznika i zaposlenih, ali nije nadležan za donošenje odluke o tome mogu li polaznici na tečajevima/ispitima sa simptomima virusa pristupiti ispitu. Ako imate simptome ili se bojite da biste mogli biti bolesni, kontaktirajte sa svojim obiteljskim liječnikom ili nadležnom epidemiološkom službom.

Odluku o tome hoće li ili treba izaći na ispit u slučaju bilo kakve bolesti ili drugih razloga donosi isključivo kandidat/polaznik, jer isti snosi rizik vezan za dolazak na ispit.

Dodatne informacije o koronavirusu:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Zaštita osobnih podataka i Obavijesti o novostima

Prijavom na bilo koju uslugu našeg Centra klijent Centru daje suglasnost za upotrebu osobnih podataka klijenta, samo u svrhu postupka vezanog za ispite iz stranog jezika i tečajeve stranih jezika. Centar se obavezuje da će osobne podatke klijenata zaštititi od trećih strana. Svojom prijavom na tečaj ili ispit iz stranog jezika prijavljujete se na Obavijesti o novostima, koje Vam Centar šalje putem e-pošte ili telefona. Klijent se u svako doba može odjaviti s popisa primatelja Obavijesti o novostima.

Završne odredbe

Za sve sporove nadležan je sud koji se nalazi u mjestu sjedišta Centra.